چادرانه

​سلام مردم دنیا✋

و اما بعد

بدانید که اگر تمام شما

مرا به خاطر چادرم رها کنید

من می مانم و خدا❤️

من می مانم و چادرم❤️

چه باک!
خدایی دارم مهربان😇

از تار و پود چادرم به من نزدیکتر

اشتراک گذاری این مطلب!

چادرانه

​‌ 🍃💞


من چادر را

از تمام زن های انقلابی تاریخ

به ارث برده ام..
من چادر را

از زن هایی به ارث بردم

که گفتند

تا مهدی فاطمه را نیاوریم، نمی نشینیم..

من چادر را

از زن هایی به ارث بردم

که گفتند

ما اگر خانه دار هم باشیم ، خانه نشین نیستیم..
من چادر را

از زن هایی به ارث بردم

که فهمیدند

چادر پوشش نیست فقط.. یک سبک زندگی ست..
یک سبک زندگی که می گوید:
وقتی مردها مبارزه نمیکنند..

من برای ظهور مهدی فاطمه تلاش میکنم..

و چادر لباس فرم سپاه زهراست…

💞 چــادرانہ ، یک سبک زندگے ست… 

اشتراک گذاری این مطلب!

چادرانه

​چہ درخشان مےشوی بانو،😇

وقتے چادر بہ سر میکنے…
تو همان ستارھ✨ای هستے

ڪہ قانونِ جاذبۂ #چادر 

تورا از آسمان روی زمین قرار دادہ..

اشتراک گذاری این مطلب!

چادرانه

وقتے دست هایت را ،

نذر مرتب ڪردن چادرت مے ڪنے … وقتے چشم هایت را بر حرام مے بندے … وقتے با آهنگ نجابت و وقار … از جادہ تلخ گناہ 

پیروزمندانہ میگذرے … وقتے پاڪے وجودت را … از نگاہ هاے چرڪین مے پوشانے !

آنگاہ ; پیشڪش توست بلنداے آسمان🌸

ڪہ چادرت آسمان است🌼

و خودت ماہ🌺🍃


۵

اشتراک گذاری این مطلب!

چادرانه

​‌ هرگاہ خستہ شدے از این نیش و ڪنایہ🙁 فقط سرت را رو بہ آسمان ڪن و بگو 

خدایا همہ اش بہ خاطر رضاے توست…☺️ ❣براے چادر….. باید بہ آسمان نگاہ ڪرد….🙄 ❣براے چادر و حجابت 

بہ ڪنایہ اطرافیانت نگاہ نڪن…. آسمانے شدن بهاء دارد … 😉

یادت باشد بهشت را بہ بها میدهند نہ بہ بهانہ…👌 نیش و ڪنایہ ها راتحمل ڪن ارزش آسمانے شدن را دارد…✅ ⇜ حجابت یادگار زهراست … 💞

همان ڪسے ڪہ 

در ڪوچہ هاے بنے هاشم حتے با سیلے اے ڪہ بر صورتش خورد😱😔و چشمانش سیاهے شد😭بازهم نگذاشت چادر از سرش بر زمین بیفتد.. 😭 ⇜ پس قدر حجابت را بدان و بہ چادرت و حجابت احترام بگذار…🙂 ⇜ یادت باشد ڪنایہ ے این مردمان هیچ گاہ پایانے ندارد😳پس بہ خاطر حرف مردم بے احترامے نڪن بہ یادگار حضرت زهرا(س)…🙏 ⇜ آنجاست ڪہ دلت آرام میشود بہ حضورش💓 

و ڪنایہ هاے مردم رنگ میبازد…☺️ ❣با حجابت 

هیچگاہ راہ آسمان را گم نمیڪنے.. 💞

روز هایت آسمانے… 💞

🌸〰🎀〰🌸〰🎀〰🌸

اشتراک گذاری این مطلب!
1 2